Structurele metadata

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Metadata
Definitie/ Omschrijving Structurele metadata kan worden omschreven als de metadata die nodig is om de interne structuur en de relaties van een digitaal object vast te leggen. Deze categorie metadata omvat ook informatie over de wijze waarop een digitaal object is gecreëerd (bijv. de metadata die is gegenereerd tijdens het digitaliseringsproces).

Door het gebruik van structurele metadata wordt informatie vastgelegd over samenstelling en relaties van en tussen files en file-onderdelen (bijv. in ‘containers’ , ‘folders’ of ‘packages’) , geeft aan welke gegevens daarbinnen duurzaam worden gepreserveerd en welke standaard voor het structuren wordt gebruikt. (bijvoorbeeld  METS  )

Waarom Structurele metadata is belangrijk om een digitaal object en de onderdelen ook in de toekomst te kunnen reproduceren, met behoud van authenticiteit.
Risico Er kan geen correcte representatie/reproductive( rendering) van een digitaal object plaats hebben als de structurele metadata ontbreekt.
Fase levenscyclus Toekennen beschrijvende metadata & Representation Information, Preservation Planning, Ontvangst digitaal materiaal, Ingest proces, Preserveringsactiviteit, Transformatie
Belanghebbenden Management/Information Manager: verantwoordelijk voor het metadatabeleid en het gebruik van standaarden.

Technisch Manager: verantwoordelijk voor de systemen die de metadata en de digitale objecten verwerken en beschikbaar stellen.

Relaties Bit preservering

Functionele  preservering

Toegang

Authenticiteit

Standaarden

Voorbeelden State and University Library, Denmark: “Monitoring the international development in metadata standards includes descriptive, administrative (including technical) and structural metadata.” Source:, http://en.statsbiblioteket.dk/about-the-library/dpstrategi
Discussievragen
  • Beschikt je organisatie over een schema/model voor structurele metadata?
  • Wordt daarvoor een standaard gehanteerd?
Competenties Kennis van alle categorieën metadata, kennis van digital informatiebeheer, kennis van workflows en informatiestromen, kennis van metadatastandaarden.
Casus B&G Beeld en Geluid heeft in het metadatamodel voor de AV-collecties ( gebaseerd op het FRBR model van de IFLA (Functional Requirements for Bibliographical Records) de structuur en de relaties vastgelegd van en tussen series objecten (REEKS), de onderliggende afzonderlijke objecten (EXPRESSIES), de onderscheiden items daarbinnen (SELECTIES) en de tijdcodes op de (digitale) drager (POSITIE).
Casus NA Een metagegevensschema legt de structuur vast waarin metagegevens  worden vastgelegd, en benoemt regels over semantiek en verplichtingen. De Richtlijn Metagegevens Overheidsinformatie (hierna: de Richtlijn) geldt voor alle informatie die door de overheid bij de uitvoering van haar taken wordt ontvangen of gecreëerd (niet alleen documenten, maar bijvoorbeeld ook websites, databases, en GIS-systemen).

De Richtlijn is verder uitgewerkt in generieke toepassingsprofielen: het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid en het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO). Beide profielen bevatten nadere afspraken over onder andere semantiek en verplichtingen die voor overheden, centraal of decentraal, van toepassing zijn.

Bron: http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/metadata (geraadpleegd 31-07-2016)