Preservering strategieën

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Functionele preservering
Definitie/ Omschrijving Het beschrijven van de organisatorische factoren die invloed hebben op het niveau en het type preservering en het vaststellen van de zgn. significante eigenschappen oftewel significant properties van de digitale materialen kunnen een organisatie helpen bij het kiezen van de juiste preserveringsstrategie . Daarnaast spelen de wensen van de doelgroepen een rol.

De lijst hieronder geeft diverse strategie- opties weer. Het gaat om een momentopname. Technologische ontwikkelingen kunnen leiden tot nieuwe technische oplossingen en strategieen.

Migratie

Migratie is een preserveringsstrategie die niet-courante formaten omzet in courante formaten. Van migratie wordt ook gesproken wanneer het materiaal vóór ingest in het digitaal archief naar een preferred format wordt genormaliseerd . Dit gebeurt veelal met oog op het verkleinen van het aantal verschillende formattypen in het digitaal archief. Indien een organisatie migratie kiest als preseveringsstrategie, moet er worden vastgelegd op welke momenten wordt gemigreerd : vóór ingest (normalisatie) en op het moment dat het opgeslagen format onleesbaar dreigt te worden (just-in-time migration). Hiertoe moet de technische ontwikkeling van formats nauw worden gevolgd.

Bij migratie kun je onderscheid maken tussen activiteiten waarbij de bitreeks wijzigt en die waarbij de bitreeks ongewijzigd blijft. De bitreeks blijft ongewijzigd bij ‘Refreshment’. Bij ‘refreshment’ migreert de AIP van een opslagmedium naar een identiek ander opslagmedium. Er verandert dus niets aan de bits. Bijvoorbeeld een bestand op tape dat weggeschreven wordt naar een andere, identieke tape. Ook bij ‘Replication’ wijzigt er niets aan de AIP, maar wordt deze op een ander opslagmedium geplaatst. Denk bijvoorbeeld aan een back-up van een bestand, dat op optical disc staat en een back-up daarvan die op tapestaat. Het verschil met refreshment is dat bij replication de verwijzingen (mappings) in de Archival Storage ook wijzigen, ze verwijzen immers naar een andere opslag. Bij refreshment kan deze mapping-structuur gehandhaafd blijven.

Emulatie

Emulatie is een preserveringsstrategie waarbij het digitale materiaal in zijn originele format wordt bewaard. Er worden dan software tools ontwikkeld die de originele omgeving waarin het object benaderd kon worden, kunnen nabootsen. Bij het kiezen van emulatie als preseveringsstrategie moet worden vastgelegd hoe het digitaal archief de planning en bekostiging van deze tools gaat inrichten, zodat ontwikkeling en implementatie zeker zijn gesteld.

Software/hardware archivering

Bij het archiveren van software en hardware bewaart de organisatie de originele uitvoeringen van de applicaties, teneinde het digitale materiaal in de originele omgeving te kunnen representeren. Bij  het kiezen van deze optie moet vooraf worden bepaald hoe de gearchiveerde software en hardware voor de lange termijn onderhouden kan worden.

Vastleggen op video

Het kan problematisch zijn om collecties of objecten met een sterk interactief karakter (bijvoorbeeld multi-player games of dynamische websites) duurzaam te behouden door middel van migratie of emulatie. Als de organisatie de dynamische eigenschappen van zo’n object (die worden opgeroepen tijdens het interactief gebruik) wil preserveren kan worden overgegaan  tot het vastleggen van de interactie met het object op video).

Het is belangrijk om de te volgen procedures te documenteren in het preserveringsbeleid   Welke preseveringsstrategie heeft de eerste voorkeur en in welke gevallen wordt een ander soort strategie gevolgd? Het kan bijvoorbeeld zijn dat een organisatie migratie als eerste strategie heeft gekozen. Echter, wanneer migratie niet kosteneffectief blijkt, of niet geschikt is om bepaalde significante eigenschappen duurzaam te bewaren kan de organisatie kiezen voor emulatie als standaard preserveringsstrategie.

Waarom Het bepalen van een preserveringsstrategie op basis van organisatorische en technologische factoren, in combinatie met de te behouden significante eigenschappen van objecten zoals die zijn gedefinieerd, stelt de organisatie in staat om een levensvatbaar preserveringsproces in te richten voor het duurzaam behoud van de collecties.
Risico Wanneer een organisatie bij het preserveren van de collecties vooraf geen, of onvoldoende beeld heeft van bepalende organisatorische en technologische factoren en van de te behouden significante eigenschappen van objecten, ontstaan risico’s voor de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van de objecten op de lange termijn.
Wanneer Preservation Planning, Preserveringsactiviteit, Transformatie, Migratie, Toegang en Gebruik
Betrokkenen Depotgever: moet zeker kunnen zijn van betrouwbare opslag en blijvende toegankelijkheid tot het materiaal.

Consumer:heeft een belang bij blijvende toegankelijkheid tot het materiaal

Informatie Manager/ Preservation Manager : verantwoordelijk voor het vaststellen van de preserveringsstrategie.

Technisch Manager/System Architect: verantwoordelijk voor het inrichten van de technische voorzieningen voor preservering, in de systemen en processen.

Relaties Bit preservering

Toegang

Digitale object (significante eigenschappen )

Voorbeelden Bayerischen Staatsbibliothek: ”Derzeit wird dabei die Migration in aktuelle, standardisierte und offene Dateiformate als wichtigste digitale Erhaltungsstrategie erachtet, es besteht aber eine grundsätzliche Offenheit gegenüber anderen Maßnahmen (z. B.

Emulation).” (Source:http://www.babs-muenchen.de/content/dokumente/2012-11-22_BSB_Preservation_Policy.pdf)

National Archives of Australia: “The Archives converts digital records to fully-specified, standards-based open formats (that is, formats whose specification is fully and openly published). The conversion occurs when the records are ingested into the Digital Archive. This is a 'migration' approach to digital preservation that limits the number of preservation treatments applied to each digital record, thereby minimising the risk of altering or damaging the record.” (Source:, http://www.naa.gov.au/about-us/organisation/accountability/operations-and-preservation/digital-preservation-policy.aspx#section7)

Discussievragen
  • Heeft uw organisatie de significante eigenschappen van de te preserveren objecten vastgesteld ?
  • Hoe gaat uw organisatie om met die digitale objecten die zijn ‘getransformeerd’. die bij. v zijn overgezet naar een nieuwe versie of een nieuw format?
  • Wordt het originele object ook nog bewaard? En zo ja, kan een gebruiker daar dan ook nog toegang toe krijgen?
  • Heeft uw organisatie het besluitvormingsproces voor het kiezen van de beste preserverinsgstrategie gedefinieerd?
  • Hoe worden alternatieve strategieën vergeleken?
  • Heeft uw organisatie vastgesteld welke digitale kopieën toegankelijk zijn voor gebruikers?
Competenties Beleidscompetenties, kennis van de collecties en het collectiebeleid (i.c. waardestellingen, afstootbeleid /selectie- en retentiebeleid) kennis van de preserveringsworkflow, preserveringsniveaus, preserveringsplanning kennis van digitale formaten, kennis van preserveringsstandaarden
Casus B&G In het  Preserveringsbeleidsplan van Beeld en Geluid staat de belangrijkste preserveringsstrategie (migratie) van de organisatie gedefinieerd en beargumenteerd. Beeld en Geluid heeft alle mogelijke technische kenmerken van de verschillende typen digitale audiovisuele formaten, zoals opgeslagen in het Digitaal Archief neergelegd in een Preservation Metadata Dictionary. Duurzaam te bewaren kenmerken van AV-objectklassen worden ook vastgelegd op intellectueel niveau .
Casus NA Er zijn strategieën gemaakt voor de preservation van verschillende formaten. Dat kan zijn door omzetting, emulatie, viewers inzetten of een combinatie daarvan. Hierbij wordt rekening gehouden met de significante eigenschappen van een object en naast het origineel wordt de beste kwaliteit bewaard.

Bron: NA Preservation policy

URL: http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/-digitaal-archiefmateriaal