Personeelsbeleid

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Organisatie
Definitie/ Omschrijving Een organisatie die zich bezighoudt met lange termijn preservering van digitale collecties moet hiervoor beschikken over daarvoor in te zetten en gekwalificeerde medewerkers, in huis dan wel ingehuurd.
Waarom De organisatiedoelen voor lange termijn toegang tot digitale collecties kunnen alleen gehaald worden als het digitale materiaal wordt behandeld door medewerkers met professionele capaciteiten die zich bewust zijn van risico’s.

Digitale preservering is lang het domein van onderzoek geweest, maar nu is er consensus over de benodigde basisvaardigheden. Trainingsprogramma’s en specifieke budgetten hiervoor kunnen daarbij helpen.

Het expliciet benoemen van de benodigde expertise van medewerkers maakt deel uit van het duurzaamheidsbeleid.

Geregelde actualisering van kennis en vaardigheden moet deel uit maken van het opleidingsplan, of persoonlijk ontwikkelingsplan omdat kennis snel veroudert.

Medewerkers zijn niet alleen IT-medewerkers, dat moet breder worden gezien het gaat om alle medewerkers die betrokken zijn bij processen rond digitale preservering, van acquisitie en creatie (digitalisering) tot ingest en toegang.

Risico Ondeskundige medewerkers kunnen een risico vormen voor preservering van digitale collecties. Matige besluitvorming kan leiden tot risico’s voor de collectie.
Wanneer Description and Representation Information, Preservation Planning, Preservation Watch, Curatie en Preservering ( omdat medewerkers betrokken zullen zijn bij de hele levenscyclus van het digitale object worden hier de belangrijkste functies in die cyclus benoemd).
Betrokkenen Management: Alle managementlagen hebben verantwoordelijkheid voor het aanstellen van medewerkers met adequate expertise.
Relaties Bit preservering

Functionele preservering

Voorbeelden Yale University Library “The support of large scale storage is complicated and requires major investments in technology and staff” Bron (niet langer beschikbaar): http://www.library.yale.edu/iac/DPC/revpolicy2-19-07.pdf

NDSA Staffing survey http://ndsa.org/documents/NDSA-Staffing-Survey-Report-Final122013.pdf|

 
Discussievragen
  • Heeft uw organisatie een personeelsbeleid voor digitale preservering?
  • Heeft uw organisatie eisen geformuleerd voor medewerkers die betrokken zijn bij digitale preservering?
  • Kent uw organisatie regelmatige trainingsplannen met bijbehorend budget?
  • Is het niveau van de medewerkers in uw organisatie voldoende om de vastgestelde preserveringsdoelen te halen?
Competenties
  • Kennis van het ontwikkelen van een personeelsbeleid
  • Kennis van relevante opleidingen, zowel voor de competenties voor langetermijnbewaring als voor persoonsontwikkeling in het algemeen.
Casus B&G De Unitmanager Archief is bij Beeld en Geluid verantwoordelijk voor het identificeren en ontwikkelen van de kennis en de competenties die nodig zijn voor het werken binnen de processen en systemen van het Digitaal Archief. Momenteel wordt bepaald welke expertise normaliter kan worden ingehuurd en welke expertise persé binnen de organisatie moet worden ontwikkeld en/of behouden. Budgetten voor training en opleiding worden individueel of op afdelingsniveau toegekend.  Met de laatste reorganisatie heeft Beeld en Geluid nieuwe functieprofielen opgesteld, waarin de vereiste competenties voor het digitaal werken zijn opgenomen. De kennis en competenties zijn beschreven in het Hoofdstuk Training en Kennisontwikkeling (H 12) van het preserveringsbeleidsplan Digitale Preservering Beeld en Geluid . De betreffende domeinen behelsen o.m digitale AV-content, metadata en workflows, auteursrecht en contractmanagement, collectiebeleid, gebruik en doelgroepen, en ICT kennis in de AV-archiefcontext.
Casus NA

Het NA draagt zorg dat op alle betrokken afdelingen medewerkers zijn toegerust op hun rollen en verantwoordelijkheden. Training en opleiding maakt daarom ook onderdeel uit van dit plan. (...)Voor het borgen van de kwaliteit van de preservation acties zorgt het NA dat zij zowel de kennis in huis heeft als de organisatie ingericht heeft om preservation plannen uit te voeren. (...)Er is voldoende voorkennis van technische  en logische (intellectuele) veranderingen/ontwikkelingen. Dit betekent dat er een projectplan komt voor:

  • kennisniveaus voor de verschillende werkzaamheden
  • training
  • kosten.

De afdelingen maken voor hun respectievelijke rollen en verantwoordelijkheden in het preservation proces, procesbeschrijvingen en procedures die regelmatig worden bijgewerkt. Daarnaast kan tijdens de uitvoering van de preservation policy blijken dat extra training of opleiding nodig is. Hiervoor wordt in de afzonderlijke afdelingen een opleidingsplan gemaakt.

Bron: Uitvoeringsplan NA Preservation policy

Casus Wetenschap Digcurv: http://www.digcurv.gla.ac.uk/

Witboek Dataprofessional Surf https://www.surf.nl/binaries/content/assets/surf/nl/kennisbank/2011/Witboek_Dataprofessionals_in_NL_def.pdf

Casus Museum Archieven: Beroepsprofielen: http://kvan.nl/kvan/ons-beroep/beroepsprofiel

In België de beroepscompetentieprofielen: vb archiefbeheerder: http://production.competent.be/competent-nl/fiche/K160102.html