Juridische context voor preserveringsactiviteiten

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Rechten
Definitie/ Omschrijving Bij de bewaargeving van een collectie kunnen er voorwaarden zijn verbonden die inhouden dat preserveringshandelingen alleen binnen bepaalde jurisdicties of juridische context kunnen worden gedaan. Dit kan de mogelijke technische oplossingen beperken. Dit kan bijvoorbeeld spelen bij web archiving. In Nederland moet de website eigenaar eerst toestemming geven voordat de website duurzaam gearchiveerd mag worden. .

De organisatie moet ervoor zorgen dat deze voorwaarden zijn opgenomen in het beleidskader voor deze collectie.

Waarom Om aan alle overeengekomen voorwaarden te voldoen moet de organisatie op de hoogte zijn van alle voorwaarden.
Risico Als de voorwaarden niet in het beleidskader van de collectie zijn opgenomen, kan dit tot een slechte besluitvorming leiden.
Fase levenscyclus Samenstellen, Ontvangst digitaal materiaal, Ingest proces,  Preserveringsactiviteit, Toegang en gebruik, Transformatie, Afstoten
Belanghebbenden Management: moet er op toezien dat aan alle overeenkomsten is voldaan

Technisch management: moet waarborgen dat de technische setup aan alle wettelijke verplichtingen voldoet

Relaties Toegang

Authenticiteit

Bit preservering

Functionele preservering

Voorbeelden De Nationale Bibliotheek van Denemarken, The Royal Danish Library,: “ Legislation regarding storage and access to these types of materials is more restrictive than for physical materials

Bron: http://www.kb.dk/export/sites/kb_dk/da/kb/downloadfiler/PreservationPolicyDigitalMaterials_21092012.pdf[1]

Discussievragen
  • Is er een collectie waar wettelijke vereisten aan verbonden zijn met betrekking tot waar de preserveringshandelingen dienen plaats te vinden?
  • Is er een collectie waar juridische voorwaarden aan zijn verbonden over hoe de informatie moet worden gereproduceerd?
  • Is er een collectie waaraan voorwaarden zijn verbonden met betrekking tot de plaats waar toegang tot de informatie kan worden verkregen?
Competenties Kennis van wetgeving, kennis van afgesloten contracten
Casus B&G Beeld en Geluid is door de Nederlandse overheid aangewezen om te fungeren als nationaal AV-archief en wordt structureel gefinacieerd op basis van de Mediawet 2008, art. 2. De taak van het instituut bestaat uit het verzamelen en duurzaam bewaren van AV-collecties van nationaal cultureel en historisch belang en het beschikbaarstellen van deze collecties voor research, hergebruik en exploitatie. http://wetten.overheid.nl/BWBR0025028/geldigheidsdatum_16-11-2015).
Casus NA Het NA moet in de positie zijn om acties uit te voeren om het materiaal duurzaam toegankelijk te kunnen houden en bewaren. Toestemming om deze acties uit te voeren, moet verleend worden door de Producer.

Bron: NA Preservation policy

URL: http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/-digitaal-archiefmateriaal