Integriteit

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Authenticiteit
Omschrijving Integriteitscontrole omvat maatregelen met betrekking tot encryptie, digitale handtekeningen, fixity checks etc.

Zie ook de uitleg onder sectie Bit preservering: Integriteitsmaatregelen

Waarom Een van de belangrijkste doelstellingen van digital preservation is dat de gepreserveerde digitale objecten, wanneer ze eenmaal in het digitaal archief zijn opgeslagen, niet onopzettelijk kunnen worden gewijzigd.
Risico Als de organisatie niet de maatregelen uiteen zet die  zullen worden genomen om onvrijwillig verlies van data te voorkomen, kunnen de organisatiedoelstellingen wellicht niet worden behaald. De risico’s kunnen zich voordoen tijdens vele fases in de digitale life cycle. Een digitaal archief dient een set aan maatregelen te beschrijven die worden geïmplementeerd om risico’s af te dekken. De voorgestelde maatregelen liggen dicht tegen de operationele IT taken aan en zijn vaak al onderdeel van hun werk, maar de  preservation policy moet expliciet maken dat deze maatregelen zullen bijdragen aan de authenticiteit van de digitale objecten.

Aandachtsgebieden zijn:

Ingest: De compleetheid van het digitale object moet worden gedefinieerd voorafgaand aan de ingest en zou onderwerp van gesprek kunnen zijn met de leverancier van de content of de producer. Gedurende de ingest kunnen de ontvangen checksums worden vergeleken met de checksums die worden gegenereerd tijdens inname. Hiermee kan worden aangetoond of bits tijdens het transport verloren zijn gegaan. Deze maatregel zou moeten gelden voor alle verplaatsingen van data, inclusief het verplaatsen van data binnen het digitaal archief.

Storage: voor en na het verplaatsen van data van de ene naar de andere locatie moeten maatregelen worden geomen om te controleren of het digitale object nog steeds volledig en onbeschadigd is. Dit geld took voor back up kopieën.

Door middel van authenticatie moet worden gewaarborgd dat medewerkers opgeslagen data niet kunnen wijzigen of (onopzettelijk) digitale objecten (gedeeltelijk) kunnen verwijderen.

Fase levenscyclus Preservation Planning, Ingest proces, Preserveringsactiviteit, Receive, Storage
Belanghebbenden Management: stelt de algemene maatregelen vast waarmee integriteit wordt gewaarborgd

Operationeel management: implementeert deze maatregelen

Producer/Depotgevers: draagt bij aan het de integriteits maatregelen (bijvoorbeeld het sturen van checksums met het digitale object)

Relaties Bit preservering

Functionele Preservering [migratie]

Voorbeelden Parliamentary Records: “The record must be maintained to ensure that it is complete, and protected against unauthorised or accidental alteration. In this Policy, integrity is ensured through the bitstream preservation function […], and through the provision of metadata to describe all authorised actions undertaken in the course of content and bitstream preservation.

URL: http://www.parliament.uk/documents/upload/digitalpreservationpolicy1.0.pdf

Discussievragen
  • Gaat uw organisatie in gesprek met de producer of de leverancier van het digitale materiaal over gelijktijdig aan te leveren checksums, zodat na aanlevering van het digitale materiaal checksums kunnen worden vergeleken?
  • Accepteert uw organisatie de aanlevering van digitaal materiaal zonder checksum?
  • Creëert uw digitaal archief zelf een checksum bij de ontvangst van digitale objecten?
  • Zijn er procedures geïmplementeerd in uw digitaal archief om regelmatig de checksums te controleren?
  • Heeft uw digitaal archief procedures om met checksums om te gaan gedurende preserverings acties?
Competenties ontbreekt
Casus B&G Ingestroomde objecten worden gecheckt en gevalideerd volgens een aantal strikte ingestprocedures waarbij structureel een aantal (kwaliteits)controles plaatsvindt op de compleetheid van de aangeleverde files, het voldoen van het formaat aan de standaard en de aanwezigheid en de kwaliteit van de metadata. Voor erfgoedcollecties en commerciële diensten werkt Beeld en Geluid standaard met checksums die vóór instroom in het Digitaal Archief door de depotgever/dataproducer worden gemaakt en meegeleverd. Bij de publieke omroepcollecties worden checksums niet meegeleverd door de depotgever. In deze gevallen wordt de zgn. header-and-footer check van de file gebruikt om te controleren of de file (in dit geval de MXF) compleet is. Deze controle garandeert dat het bestand volledig is overgekomen en dat het transport niet halverwege is afgebroken.

Bron : Digitale Preservering bij Beeld en Geluid (H 5)

Casus NA [Gedurende de Ingest] “is sprake van een aantal kwaliteitscontroles met betrekking tot de integriteit zoals hier genoemd:

Metadata Integrity check: er wordt nagegaan of alle content files zijn gespecificeerd in de metadata middels de correcte (relatieve) locatie;

Content Integrity check: er wordt nagegaan of de content files zijn gespecificeerd in de metadata xml en dat dit consistent gebeurt.

Door bovenstaande controles uit te voeren zorg je ervoor dat er geen content wordt opgenomen zonder metadata en er geen metadata wordt opgenomen zonder content.

Een ander integriteitscontrole is de Fixity Check. De checksum voor elke content file wordt vergeleken met de originele checksum gespecificeerd in de metadata. Deze controle vindt na ingest periodiek plaats. Voor de ingest kan hij na elk transport (ftp, kopiëren, etc) ook worden gecontroleerd.”

Bron: NA Preservation policy

URL: http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/-digitaal-archiefmateriaal