Herkomst

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Authenticiteit
Definitie/ Omschrijving Herkomst kan worden gedefinieerd als: “Het documenteren van de processen in de life cycle van een digitaal object. Digitale Herkomst beschrijft over het algemeen de Agents verantwoordelijk voor het bewaren en beheren van Digitale Objecten, belangrijke gebeurtenissen die voorkomen gedurende de levenscyclus van het Digitale Object, en andere informatie die wordt geassocieerd met de creatie, het beheer en de preservaering van het Digitale Object.” (Bron: Premis 2.2)[1]

Deze herkomstinformatie wordt vaak omschreven in preserveringsmetadata.

Kennis van de Designated Community en haar requirements vormt een essentiële leidraad om te bepalen welke elementen van herkomst benodigd zijn om de authenticiteit te garanderen. Een set research data zonder informatie over de software en de gerelateerde parameters die zijn gebruikt om de research data te creëren kan voor een onderzoeker de authenticiteit ondermijnen. Gebrek aan informatie over de originele uitgever van een e-book kan het digitale object voor een literatuuronderzoeker waardeloos maken.

Het is niet alleen belangrijk te weten welke elementen van belang zijn voor de Designated Community - de (toekomstige) gebruikers van het digitale materiaal, maar deze elementen moeten ook worden vastgelegd en door hun (kunnen) worden geverifieerd (“the provenance trail”).

De wijze waarop de herkomst wordt vastgesteld kan afwijken bij verschillende sets digitale objecten. Voor research data kan dit bestaan uit links naar het analyseproces/ruwe data/publicaties, etc., voor bibliotheken met een wettelijke depottaak kan dit het moment van aanlevering zijn van digitale objecten door de uitgever.

Herkomst is ook van belang bij preservering acties als Migratie en Normalisatie (zie hoofdstuk 7.2)

Of de OAIS definitie:

Provenance Information: The information that documents the history of the Content Information. This information tells the origin or source of the Content Information, any changes that may have taken place since it was originated, and who has had custody of it since it was originated. The Archive is responsible for creating and preserving Provenance

Information from the point of Ingest; however, earlier Provenance Information should be provided by the Producer. Provenance Information adds to the evidence to support Authenticity.”

Waarom “[Herkomst] Dit waarborgt dat de acties die zijn uitgevoerd op een bepaalde representatie op het juiste detailniveau zijn gedocumenteerd voor huidige en toekomstige gebruikers zodat deze de aard en consequenties daarvan kunnen begrijpen.”(Source: Premis 2.2 )[2]. Dit wordt ook wel herkomstinformatie genoemd en wordt vaak beschreven in de preservering metadata.
Risico Ontbrekende herkomstinformatie kan leiden tot verlies van vertrouwen bij de Designated Community / stakeholders
Fase levenscyclus Preservation Planning, Preservation Watch, Toekennen beschrijvende metadata & Representation Information, Ingest proces, Receive Data
Belanghebbenden Management: requirements vaststellen

Producer/Depotgever: toont aan dat de requirements worden gehaald

Regulator: voert de daadwerkelijke controles uit

Collectie manager : ondersteunt het management vanuit het oogpunt van de content die moet worden gepreserveerd

Relaties

Metadata,

Functionele Preservering (Migratie)

Voorbeelden Parliamentary Archives: “Maintaining a full audit trail of all preservation actions performed on a representation of a record.“Source:, http://www.parliament.uk/documents/upload/digitalpreservationpolicy1.0.pdf
Discussievragen
  • Heeft uw organisatie de Designated Community voor elke set digitale objecten geïdentificeerd?
  • Heeft uw organisatie de cruciale elementen geïdentificeerd en beschreven waarmee authenticiteit voor de user community kan worden vastgesteld?
  • Is het uw organisatie duidelijk hoe herkomst kan worden vastgelegd? Bijvoorbeeld waar de “provenance trail” moet beginnen en hoe dit gedurende de preservering life cycle kan worden onderhouden?
Competenties n.v.t.
Casus B&G Door het vastleggen van alle gebeurtenissen (‘events’) in de levenscyclus van de ingestroomde materialen wordt bj Beeld en Geluid de zgn. chain of custody  van ieder object bewaard: i.c. de gegevens in de context waarbinnen het object is gecreëerd, geingest, opgeslagen, getransformeerd en wordt gebruikt. Het vastleggen gebeurt door middel van (automatisch gegenereerde) metadata die de uitkomst is van bewerkingen en verplaatsingen aan en van het object. Deze informatie wordt vervolgens aan het object toegevoegd en bewaard. De vorm en structuur van de gegevens over de workflow en de bewerkingen zijn ontleend aan PREMIS 3.0, de standaard voor preserveringsmetadata. Bron: Digitale Preservering bij Beeld en Geluid (H 6)

 

Voetnoten:

  1. “Documentation of processes in a Digital Object’s life cycle. Digital Provenance typically describes Agents responsible for the custody and stewardship of Digital Objects, key Events that occur over the course of the Digital Object’s life cycle, and other information associated with the Digital Object’s creation, management, and preservation.”
  2. “[Provenance] This ensures that the actions applied to that representation are documented in sufficient detail for present and future users to understand their nature and consequences.”