Documentatie over Object maker/copyright houder

Uit NCDD WIKI
Ga naar: navigatie, zoeken


Gerelateerd Beleidsuitgangspunt Rechten
Definitie/ Omschrijving De organisatie moet er op toezien dat de informatie over de digitale object maker/copyright houder in de administratieve metadata is opgenomen om toekomstige fouten en onzekerheden met betrekking tot rechten te voorkomen.

Een verweesd werk is een object of collectie, waar de object maker of copyright houder niet geïdentificeerd kan worden. Voorbeelden van verweesde werken kan men vinden in web archieven en oude collecties in bibliotheken waar de herkomst van het digitale object ontbreekt.

Waarom Om aan de Auteurswet en daaruit voortkomende rechten te voldoen moet de organisatie de makers van digitale objecten in de digitale collecties registreren.
Risico Als de organisatie de object makers niet registreert,  kan dit leiden tot een inbreuk op auteursrechten en loopt de organisatie risico op rechtszaken.
Fase levenscyclus Description and Representation Information, Preservation Planning, Create or Receive, Ingest
Belanghebbenden Management: moet er op toezien dat de organisatie haar wettelijke verantwoordelijkheden voldoet.

Operationeel Management, Technisch Management en Systeem Architect moeten de noodzakelijke maatregelen implementeren.

Relaties Rechten

Metadata

Voorbeelden Dartmouth College Library: ”Intellectuele eigendom: Darthmouth College Library zet zich in digitale materialen te ontsluiten met eerbiediging en bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van auteurs, en als de identiteit van de maker bekend is, onder verkrijging van voorafgaande toestemming. Elke handeling met betrekking tot beheer van gebruikersrechten zullen worden vastgelegd, en deze rechten zullen bij de digitale inhoud worden bewaard.

Source:

Bron:https://www.dartmouth.edu/~library/preservation/docs/dartmouth_digital_preservation_policy.pdf

Discussievragen
  • Is er informatie bekend over de digitale object maker en opgenomen in uw digitale archief?
  • Conserveert uw organisatie verweesde werken?
Competenties Ontbreekt
Casus B&G Alle informatie over de auteursrechten is opgenomen in de Beeld en Geluid catalogus, op zowel collectie, programma als itemniveau. Behalve indien een werk valt binnen het publieke domein, blijft het auteursrecht in principe altijd berusten bij dataproducers. Er bestaan speciale regels voor donaties, giften en legaten. Deze worden niet geaccepteerd wanneer de dataproducer/schenker geen IRP kan aantonen . Zie ook : Collectiebeleidsplan </u> (Acquisities). Informatie over de rechten (wettelijke identiteit van de dataproducer, privacy, auteursrechten etc.) wordt uitgewisseld en vastgelegd in de contractfase met de dataproducers, aan de hand van voorgeschreven elementen in de Handleiding voor het maken van een Submission_Order Agreement. </u>
Casus NA Het NA stelt een overdrachtsdocument op waarin de intellectuele eigendomsrechten ofwel in zijn geheel overgedragen worden aan het NA, ofwel gedeeltelijk. In het laatste geval dient gespecificeerd te worden welke rechten wel en niet worden overgedragen.

Bron: NA Preservation policy

URL: http://www.nationaalarchief.nl/informatiebeheer-archiefvorming/-digitaal-archiefmateriaal